fbpx
Киев, Украина, Ярославов Вал 17А, офис 100А-а
+38 (097) 000 66 57 info@emsider.ua
Мы в социальных сетях : )
  • Українська
  • Русский

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

На надання послуг у сфері інформатизації

Фізична особа-підприємець Малюк Максим Віталійович іменований надалі «Виконавець», є платником єдиного податку 3 групи та не є платником ПДВ (комерційне найменування «Emsider») (далі – Виконавець), публічно пропонує можливість укласти договір про надання послуг у сфері інформатизації (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить умови договору на здійснення робіт.

1.2. Повним і беззастережним акцептом даної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися послугами Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов, а також зробили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися послугами, наданими Виконавцем.

1.3. Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів:
– перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
– розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

1.4. Публічний договір, виконаний у вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та має повну юридичну силу.

1.5. З моменту вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим та погоджується з цією офертою і відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.

1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить надання Замовнику доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовників або неповідомивши їх (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за цим посиланням.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ

Поняття та визначення, що використовуються в цих Умовах, мають такі значення:

2.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору.

2.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

2.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://emsider.ua/ , яка є основним джерелом інформування Замовника і може бути використана Замовником для замовлення послуг Виконавця.

2.4. Замовник – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

2.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, що доступний за адресою https://emsider.ua/ на визначених Договором умовах.

3.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно тарифів, встановлених Виконавцем. Вартість послуг вказується на сайті Виконавця або в його комерційній пропозиції.

3.3. Сума договору складається з суми замовлених та наданих послуг відповідно до Договору.

3.4. Замовник зобов’язаний̆ внести передоплату за послуги Виконавця.

3.5. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов та положень даного Договору.

3.6. Замовник сплачує послуги на розрахунковий рахунок виконавця або через сайт з використанням електронної платіжної системи.

3.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

3.8. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.

3.9. Надання послуг виконується в наступному порядку:

3.9.1. Замовник акцептує даний Договір будь яким способом визначеним п. 1.3. Розділу 1. даного Договору.

3.9.2. Виконавець приступає до виконання своїх обов’язків, згідно з умовами даної Оферти, не пізніше наступного робочого дня з моменту оплати відповідної грошової суми за передбачені Послуги, дотримуючись при цьому встановлених Виконавцем Технічних вимог, термінів надання Послуг. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, Замовник приймає виконані роботи. Послуги вважаються наданими з належною якістю в разі якщо до 5 числа місяця, наступного за звітним від Замовника на адресу Виконавця не надходило претензій. Дана оферта має силу акта про надання послуг. Приймання надання послуг проводиться без підписання відповідного акта.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

4.1.2. Контролювати надання послуг Виконавцем.

4.1.3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

4.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільством норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

4.2.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.

4.2.4. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.

4.2.5. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

4.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

4.3.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:
а) замовник порушив свої зобов’язання щодо оплати послуг;
б) замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;
г) замовник надав недостовірну або не повну інформацію, або не надав її взагалі;
е) замовник не згоден з умовами даного Договору;

4.3.4. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті https://emsider.ua/. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

4.4. Виконавець зобов’язується:

4.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.

4.4.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

4.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

4.4.4. У разі неможливості надання послуги з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуги. У разі не погодження Замовником іншого дня та часу, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику зроблену останнім передплату.

4.4.5. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.

4.4.6. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

5.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

5.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

6.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.3. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

6.4. Виконавець володіє винятковими правами на об’єкти права інтелектуальної власності.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха, війна і військові операції будь-якого характеру, блокади, ембарго, заборона експорту та імпорту, епідемія, дії держави, страйки, цивільні заворушення, а також адміністративно-правові акти державних органів та інші обставини надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити в ході виконання договору. Виконавець має право перенести терміни виконання договору на період, протягом якого діятиме форс-мажор.

7.3. При настанні форс-мажорних обставин кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов’язань за цим договором.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

8.2. Термін дії договору необмежений.

8.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

8.5. У разі необхідності, за бажанням Замовника даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

9. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

9.2. Договір вважається виконаним після виконання Сторонами взаємних зобов’язань і врегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

9.3. Авторські права на всі програмні розробки, виконані Виконавцем в рамках цього договору, належать Виконавцю. Створені Виконавцем в процесі робіт за цим Договором сайти або будь-які інші розробки, створені Виконавцем, є інтелектуальною власністю Виконавця.

9.4. Замовник надає Виконавцю право на використання імені Замовника та логотипу в списку клієнтів на сайті, в соцмережах або інших рекламних матеріалах Виконавця.

9.5. Виконавець має право використовувати ім’я Замовника, логотип і короткий опис наданої послуги, а також візуальну частину сторінок сайту (зовнішній вигляд) або інших розроблених Виконавцем матеріалів у всіх інформаційно-представницьких, поліграфічних, рекламних та інших матеріалах Виконавця.

9.6. Виконавець має право розмістити на титульній сторінці веб-сайту Замовника гіперпосилання на сайт Виконавця.

9.7. Найменування та нумерація статей цієї Оферти наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні цих Умов.

9.8. У разі, якщо який-небудь пункт даних Умов виявиться таким, що не підлягає буквальному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням первинних інтересів Сторін, при цьому решта Умов продовжує діяти повною мірою.

9.9. Прийнявши умови цього договору Замовник відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI добровільно надає Виконавцю свою згоду на обробку (включаючи збір, накопичення, зберігання та використання) персональних даних.

9.10. Виконавець гарантує, що з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою за проєктом, шляхом надання гіперпосилання за допомогою електронної пошти, sms-повідомлень, Telegram або інших способів зв’язку, виправити безкоштовно знайдені Замовником помилки. Список знайдених помилок надається Замовником Виконавцю до закінчення чотирнадцяти календарних днів з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

9.11. По закінченню строків, зазначених у п.9.10 даного Договору, всі помилки за проектом усуваються Виконавцем за рахунок Замовника.

9.12. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Малюк Максим Віталійович
РНОКПП: 3577402572
Адреса: 01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 6, кв. 8.
Тел.: +380 (97) 000-66-57
E-mail: info@emsider.ua
IBAN UA223220010000026007320013322 в АТ “УніверсалБанк”

Не є платником ПДВ

Ваша заявка отправлена. Наш менеджер скоро с вами свяжется.